Hành trình của các mô hình GPT OpenAI - trituenhantao.io | Podcast - Nhac.vn

Hành trình của các mô hình GPT OpenAI
21 Thg10, 21

GPT – các mô hình sinh ngôn ngữ của OpenAI đã tạo ra một làn sóng mới trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các mô hình này có thể thực hiện các nhiệm vụ NLP khác nhau như trả lời câu hỏi, truy xuất văn bản, tóm tắt văn bản, v.v. mà không cần đến supervised training. Chúng cần rất ít hoặc không cần ví dụ để hiểu các nhiệm vụ và thực hiện tương đương hoặc thậm chí tốt hơn các mô hình state-of-the-art được huấn luyện có giám sát.

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này