#Confession

Đôi khi có những điều bí mật mà ta chẳng thể nào nói ra, chỉ biết thì thầm cùng với gió và gửi nổi niềm vào âm nhạc mong một mai người có thể hiểu được #Confession
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back