430: Critical Nuances to Balancing The Dichotomies of Leadership. - Jocko DEFCOR Network | Podcast - Nhac.vn

430: Critical Nuances to Balancing The Dichotomies of Leadership.
20 Thg03, 24

Official workbook for The Dichotomy of Leadership, by Jocko and Leif Babin.Support this podcast at — https://redcircle.com/jocko-podcast/exclusive-content
Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này