Gary

Mei Guan Xi (It's Ok) - Gary

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Méiguānxì méiguānxì méiguānxì
Méiguānxì méiguānxì méiguānxì
Shuō shíhuà wǒ hái bù dǒng zhōngguó wénhuà
Bùguò wǒ xǐhuān zhōngguó nǐ zhīdào ma
Zhè duì wǒ kěnéng shì xīn de tiǎozhàn
Yǒushí wǒ gǎndào jīngyà
Lái zhōngguó rènshí wǒ de hěnduō
Hái yǒu dōu jiào wǒ gǒu gē
Wǒ xīwàng wǒ de yīnyuè nénggòu bǎ wǒmen wéi chéng yīgè quān
Méi xiǎngguò yǐqián
Àiqíng gōngzuò rénjì guānxì
Qù nǎ'er dōu chàbùduō dōu shì nántí
Kěshì rúguǒ zhǐyǒu jiǎndān de wèntí
Tài wúliáo suǒyǐ wǒ méiguānxì
Suǒwèi kùnnán shì xiàng měitiān jīnglì de jiāotōng dǔsè yīyàng de
Wǒ zuìdà de dònglì shì xīwàng
Chīkǔ yě yī zhǒng xíguànle

Méiguānxì méi guānxì méiguānxì
Méiguānxì méiguānxì méiguānxì
Wǒ yīshíyīkè quánshēn tóurù
Wéi chóngxīn zàilái de shíjiān gānbēi

Méi wèntí méi wèntí méi wèntí
Méi wèntí méi wèntí méi wèntí
Wǒ yīshíyīkè quánshēn tóurù
Wéi chóngxīn zàilái de shíjiān gānbēi
Bái zhǐ rénshēng
Wǒ xīn bù píngjìng
Zhè jiù xiàngzhēng yīqiè suí wǒ xīn
Wúfǎ mǎnzú suǒyǒu rén
Wúfǎ suǒyǒu rén xǐhuān wǒ
Nà wǒ suǒ néng zuò de jiùshì jìnlì de
Yīqiè dōu biàn dé tài kuàile
Jiù xiàng bǎ shìjiè zhuāng jìn shǒujī lǐ yīyàng
Kěshì bù huì biàn wǒ de mèngxiǎng
Wǒ měitiān shuìjiào zhīqián
Xiǎngxiàng gēng měihǎo wèilái
Shíjiān bǎ yīqiè dōu huílái
Zhēn qíguài
Míngtiān tàiyáng zhào cháng shēng qǐ
Jīntiān yǐ chéng guòqù
Guòqù de yīqiè dūhuì chéng wǒ de lǎoshī
Ér hěn yuǎn hěn yuǎn yǐhòu
Yòu chéng kě jiǎng gěi háizimen de gùshì
Méiguānxì méiguānxì méi guān
Méiguānxì méiguānxì méiguānxì
Naneun mae sungan nae modeun geos-eul geone
Tto dagaol sigan-eul hyanghaeseo geonbae

Méi wèntí méi wèntí méi wèntí
Méi wèntí méi wèntí méi wèntí
Naneun mae sungan nae modeun geos-eul geone
Tto dagaol sigan-eul hyanghaeseo geonbae
Méiguānxì méiguānxì méiguānxì
Méiguānxì méiguānxì méiguānxì
Wǒ yīshíyīkè quánshēn tóurù
Wéi chóngxīn zàilái de shíjiān gānbēi

Méi wèntí méi wèntí méi wèntí
Méi wèntí méi wèntí méi wèn tí
Wǒ yīshíyīkè quánshēn tóurù
Wéi chóngxīn zàilái de shíjiān gānbēi

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard