Quách Tuấn Thần (Guo Jun Chen)

Hãy Nói Cho Ta Biết Tương Lai - Quách Tuấn Thần (Guo Jun Chen)

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Yǔshuǐ hé chē shēng yǒngjǐ zài chuāngkǒu
wǒ zài dūshì de biānyuán tíngliú
shàonián de wǎngshì zài huíyì zhōng xiāoshī
sānshí suì wǒ de zhíyè shì zìyóu
qínláo de rén a wúliáo de rén a
hái yǒu mòshēng de wǒ zài jiētóu yóu zǒu
báisè de qiáng zhù bōlí de hēimù
cángzhe gǎibiàn shèhuì de rénwù
gàosù wǒ, shìjiè bù huì biàn dé tài kuài
gàosù wǒ, míngtiān bù huì biàn dé gèng huài
gàosù wǒ, gàosù wǒ
zhè wèilái de wèilái, wǒ děngdài

Shì shuí zài zhǐhuī lùshàng de zhuīzhú
yóu shuí lái cáipàn yóuxì de shèng fù
shuí ràng wǒ pá shàng gāolóu de dǐngduān
què kàn bùjiàn zuórì de tiāntáng
gàosù wǒ, rénlèi hái méiyǒu juéwàng
gàosù wǒ, shàngdì yě bùcéng fēngkuáng
gàosù wǒ, gàosù wǒ
zhè wèilái de wèilái, wǒ děngdài
yǒurén shuō, bùyào wèn wǒ cóng nǎlǐ lái
yǒurén chàng, táiběi bùshì wǒ de jiā
gàosù wǒ, dūshì bù shìhé liúlàng
gàosù wǒ, zhè shì wǒ jūzhù dì dìfāng
gàosù wǒ, gàosù wǒ

Gàosù wǒ, shìjiè bù huì biàn dé tài kuài
gàosù wǒ, míngtiān bù huì biàn dé gèng huài
gàosù wǒ, gàosù wǒ
zhè wèilái de wèilái, wǒ děngdài
gàosù wǒ, gàosù wǒ
gàosù wǒ, gàosù wǒ

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard