Người chơi nổi bật

Quán quân âm nhạc

Hoàng Thị Phượng

4577 điểm

Quán quân tháng

Thịnh

50 điểm