Người chơi nổi bật

Quán quân âm nhạc

Lê Văn Long

2582 điểm

Quán quân tháng

Lê Văn Long

1148 điểm

Quán quân tuần

Lê Ngọc Linh

199 điểm