Isaac (365)

Bắc Kim Thang - ISAAC

Mã nhúng


Lời bài hát: Bắc Kim Thang

Bắt kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back